Chương 8: Dẫn Xuất Halogen - Ancol - Phenol

Chương 8: Dẫn Xuất Halogen - Ancol - Phenol

Bài 39: Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

Bài 39: Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

Bài 40: Ancol

Bài 40: Ancol

Bài 41 Phenol

Bài 41 Phenol

Bài 42 : Luyện tập Dẫn xuất halogen, ancol, phenol

Bài 42 : Luyện tập Dẫn xuất halogen, ancol, phenol

Bài 43: Bài thực hành 5 Tính chất của etanol, glixerol và phenol

Bài 43: Bài thực hành 5 Tính chất của etanol, glixerol và phenol