Bài 46 Luyện tập Anđehit - Xeton- Axit cacboxylic

Bài 46 Luyện tập Anđehit - Xeton- Axit cacboxylic

LUYỆN TẬP

ANDEHIT – XETON – AXIT CACBOXYLIC

1.      Cấu tạo, danh pháp

 

Anđehit

Axit

     Cấu tạo

R- CHO( R: CxHy; H; -CHO)

R-COOH      ( R: CxHy; H; -COOH)

Tên thay thế

- Tên = Tên hiđrocacbon no tương ứng

 với mạch chính + al

Thí dụ: HCHO ,    CH3CHO

            Metanal      etanal

- Tên = Axit + Tên hiđrocacbon no tương ứng với mạch chính + oic.

Thí dụ: HCOOH,     CH3COOH

       Axit metanoic, Axit etanoic

Phân loại

-         Theo đặc điểm của R: no, không no, thơm.

-         Theo số lượng nhóm chức trong phân tử: đơn chức, đa chức.

Thí dụ: …

Điều chế

- Ancol bậc I " anđehit" axit cacboxylic.

            

2. Tính chất.

Công thức chung

Anđehit                Xeton

Axit

R- CHO( R: CxHy; H; -CHO)

R-O-R’ ( R’: CxHy)

R- COOH

Tính chất

1. Tính oxi hoá: Anđehit và xeton bị khử thành ancol.

Thí dụ:

4

1. Tính axit: Tác dụng với quì tím, kim loại trước H2, bazơ, oxit bazơ, muối.

Thí dụ:…

2. Tính khử: Anđehit bị oxi hoá thành axit tương ứng.

Thí dụ:

2. Tác dụng với ancol tạo ete.

Thí dụ: TQ: