Chương 2: Nitơ - Photpho

Chương 2: Nitơ - Photpho

Bài 7: Nitơ

Bài 7: Nitơ

Bài 8: Amoniac và muối amoni

Bài 8: Amoniac và muối amoni

Bài 9: Axit nitric và muối nitrat

Bài 9: Axit nitric và muối nitrat

Bài 10: Photpho

Bài 10: Photpho

Bài 11: Axit photphoric và muối photphat

Bài 11: Axit photphoric và muối photphat

Bài 12: Phân bón hóa học

Bài 12: Phân bón hóa học

Bài 14: Bài thực hành 2 Tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho

Bài 14: Bài thực hành 2 Tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho