GDCD 6 - Bài 9: Lịch sự, tế nhị - kinhcan.vn

GDCD 6 - Bài 9: Lịch sự, tế nhị - kinhcan.vn

GDCD 6 - Bài 9: Lịch sự, tế nhị - kinhcan.vn

1.  Thế nào là lịch sự, tế nhị?

- Lịch sự là những cử chỉ hành vi dùng trong giao tiếp ứng xử phù hợp với quy định của xã hội.

- Tế nhị là sự khéo léo sử dụng những cử chỉ, ngôn ngữ trong giao tiếp ứng xử, thể hiện là con người có hiểu biết có văn hóa.

2. Biểu hiện lịch sự, tế nhị:

Lịch sự, tế nhị là biểu hiện của người có văn hóa, đạo đức thể hiện  sự  hiểu biết  những quy định,phép tắc của xã hội  khi giao tiếp với người khác.

 -VD: Biết chào hỏi, giới thiệu, cảm ơn, xin lỗi, lời nói,hành vi đúng mực, từ tốn ,khéo léo ,tôn trọng người giao tiếp….

3. Ý nghĩa:

- Lịch sự, tế nhị thể hiện truyền thống văn hóa đạo đức của dân tộc

- Người lịch sự, tế nhị sẽ được mọi người tôn trọng, quý mến, góp phần làm đẹp mối quan hệ  giữa người với người.

4. Rèn luyện:

Mỗi chúng ta cần , ủng hộ, học tập người lịch sự, tế nhị, đồng thời sửa chữa, phê phán những hành vi sai trái.