Giáo dục công dân lớp 6 - Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở

Giáo dục công dân lớp 6 - Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở

1. Nội dung cơ bản của pháp  luật về quyền bất khả xâm phạm chỗ ở của công dân:

- Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở  là quyền cơ bản của công  dân.

- Công dân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở:

  • Chỗ ở của công dân được nhà nước, mọi người tôn trọng và bảo vệ.
  • Không ai được xâm phạm, tự ý vào chỗ ở của người khác, trừ trường hợp pháp luật cho phép.
- Chỉ được phép xâm phạm chỗ ở khi:
  • Cơ quan chức năng cần bắt người phạm tội đang lẫn trốn
  • Cần thu thập tang vật, chứng cứ liên quan đến phạm tội

2. Trách nhiệm của công dân:

  • Tôn trọng chỗ ở cuả người khác, tự bảo vệ chỗ ở của mình.
  •  Phê phán tố cáo người làm trái pháp luật, xâm phạm chỗ ở của người khác.