GDCD 6 - Bài 13: Công dân nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam - Kinhcan.vn

GDCD 6 - Bài 13: Công dân nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam - Kinhcan.vn

GDCD 6 - Bài 13: Công dân nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Nội dung bài học:

 1.Thế nào là công dân?

- Công dân là người dân của một nước độc lập

 

2.Căn cứ để xác định công dân của một nước:

-  Quốc tịch là căn cứ để xác định công dân của một nước.

3. Thế nào là công dân của nước CHXHCNVN?

- Công dân nước CHXHCNVN là người có quốc tịch Việt Nam.

- Mọi người dân ở nước CHXHCNVN đều có quyền có quốc tịch Viết Nam.

- Mọi công dân thuộc các dân tộc cùng sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam đều có quốc tịch Việt Nam.

4. Mối quan hệ giữa nhà nước và công dân:

- Công dân Việt nam có quyền và nghĩa vụ đối với nhà nước CHXHCNVN.

- Nhà nước CHXHCNVN bảo vệ và đảm bảo thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.