Giáo dục công dân lớp 6 - Bài 16: Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm

Giáo dục công dân lớp 6 - Bài 16: Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm

1/ Nội dung cơ bản của quyền bất khả xâm phạm về thân thể và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm:

- Là quyền cơ bản của công dân.

- Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể. Không ai được xâm phạm tới thân thể người khác. Việc bắt giữ người phải theo đúng quy định của pháp luật.

- Công dan có quyền được pháp luật  bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm. Mọi người phải tôn trọng tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác. 

- Mọi việc xâm hại đều bị pháp luật trừng phạt nghiêm khắc.   

2. Ý nghĩa của quyền được pháp luật bảo hộ tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân:

 Đây là những quyền quan trọng nhất, cơ bản nhất, đáng quý nhất của con người. Nhờ đó mà chúng ta được sống bình an, hạnh phúc và tự do.

3. Quy định pháp luật về quyền được pháp luật bảo hộ tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân:

  • Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, không ai được xâm phạm tới thân thể người khác. Việc bắt giữ người khác phaỉ theo qui định của pluật.
  • Công dân có quyền được pl bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm. Điều đó có nghĩa là mọi người phải tôn trọng tính mạng, sức khoẻ, danh dự của người khác.
  • Mọi việc làm xâm hại đến tính mạng sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của người khác đều bị pl trừng trị nghiêm khắc.

4. Trách nhiệm của công dân về quyền được pháp luật bảo hộ tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân:

  • Chúng ta phải biết tôn trọng tính mạng, thân thể, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm của người khác.
  • Phải biết bảo vệ quyền của mình, phê phán tố cáo những việc làm sai trái với qui định của pl.