GDCD lớp 6 - Bài 15: Quyền và nghĩa vụ học tập

GDCD lớp 6 - Bài 15: Quyền và nghĩa vụ học tập

1/ Ý nghĩa của việc học tập:

- Đối với bản thân: Giúp con người có kiến thức, hiểu biết, phát triển toàn diện trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

- Đối với gia đình: Góp phần quan trọng trong  việc xậy dựng gia đình ấm no hạnh phúc.

- Đối với xã hội: GD để tạo nên  những con người lao động mới, có đủ phẩm chất và năng lực cần thiết, xây dựng đất nước giàu mạnh.

2/ Quy định của pháp luật về học tập:

- Học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân.

a/ Quyền

- Học không hạn chế, học từ bậc Tiểu học đến Trung học, Đại học và sau Đại học; hco5 bất kì ngành nghề nào thích hợp với bản thân; tùy điều kiện cụ thể của bản thân có thể hco5 bằng nhiều hình thức khác nhau, có thể học suốt đời.

b/ Nghĩa vụ

- Trẻ em trong độ tuổi đi học  có nghĩa vụ bắt buộc phải hoàn thành bậc GD Tiểu học (từ lớp 1 đến lớp 5)- là cấp học nền tảng trong hệ thống GD nước ta.

3/ Trách nhiệm của gia đình và vai trò của nhà nước đối với việc học tập của công dân:

- Trách nhiệm của gia đình:

  • Tạo điều kiện cho con em mình được học tập, rèn luyện, tham gia các hoạt động của Nhà trường.
  • Người lớn tuổi trong gia đình có trách nhiệm giáo dục, làm gương cho con em mình.

- Vai trò của Nhà nước:

  • Nhà nước thực hiện công bằng trong giáo dục,tạo điều kiện để ai cũng được học hành, mở mang hệ thống trường lớp, miễn phí cho HS tiểu học, giúp đỡ trẻ em khó khăn, trẻ em dân tộc thiểu số, đối tượng hưởng chính sách ưu đãi, người tàn tật, khuyết tật…