Chương 5: Nhóm Halogen

Chương 5: Nhóm Halogen

Bài 21 Khái quát về nhóm halogen

Bài 21 Khái quát về nhóm halogen

Bài 22: Clo

Bài 22 Clo

Bài 23 Hiđro clorua - Axit clohiđric và muối clorua

Bài 23 Hiđro clorua - Axit clohiđric và muối clorua

Bài 24: Sơ lược về hợp chất có oxi của clo

Bài 24: Sơ lược về hợp chất có oxi của clo

Bài 25: Flo - Brom - Iot

Bài 25: Flo - Brom - Iot

Bài 27 Bài thực hành số 2 Tính chất hóa học của khí clo và hợp chất của Clo

Bài 27 Bài thực hành số 2 Tính chất hóa học của khí clo và hợp chất của Clo