Chương 1: Nguyên tử

Chương 1: Nguyên tử

Bài 1: THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ

Bài 1: THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ

Bài 2: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ- NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC-ĐỒNG VỊ

Bài 2: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ- NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC-ĐỒNG VỊ

Bài 3: CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ

Bài 3: CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ

Bài 4: CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ

Bài 4: CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ

Bài 5: BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC

Bài 5: BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC