Bài 22: Clo

Bài 22: Clo

BÀI 22: CLO

I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

- Ở điều kiện thường, Clo là chất khí, màu vàng lục, mùi xốc.

- Tan vừa phải trong nước (ở 20oC, 1 lít nước hoà tan 2,5 lít Clo) tạo thành nước Clo có màu xanh nhạt. Clo tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

- Khí Clo rất độc.

II. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC

Clo là chất oxi hoá mạnh. Trong các phản ứng hoá học Clo dễ thu thêm 1e à ion Cl

                       Cl + 1e à Cl

1.      Tác dụng với kim loại: à Muối Clorua

      Clo oxi hoá hầu hết kim loại lên mức oxh cao nhất:S

 

2.      Tác dụng với hidrô:

   

Nếu tỉ lệ số mol H2:Cl2 = 1:1 thì hỗn hợp nổ mạnh.

3.      Tác dụng với nước và dung dịch NaOH: Khi hoà tan vào nước, 1 phần Clo tác dụng chậm với nước.(vừa khử vừa oxi hoá)

      

HClO: axit yếu (yếu hơn H2CO3), kém bền, có tính oxi hoá mạnh, nó phá hủy màu Þ nước Clo có tác dụng tẩy màu.

Cl2 + NaOH àNaCl + NaClO + H2O

4.      Tác dụng với hợp chất:

- Clo đẩy được halogen yếu hơn ra khỏi dung dịch muối

             Cl2 + 2NaBr à 2NaCl + Br2

             Cl2 + 2NaI à 2NaCl + I2

- Với hợp chất khác:

    Cl2 + 2FeCl2à 2FeCl3

    Cl2 + 2H2O + SO2 à 2HCl + H2SO4

III. ĐIỀU CHẾ

1.      Trong phòng thí nghiệm:

2.      Trong công nghiệp

IV. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN – ỨNG DỤNG

1) Trạng thái tự nhiên:

 Trong tự nhiên, Clo tồn tại dạng hợp chất, chủ yếu là muối Clorua (NaCl). Muối NaCl có trong nước biển và muối mỏ, có trong khoáng vật như Cacnalit KCl.MgCl2.6H2O và xinvinit NaCl.KCl

2) Ứng dụng:

Sát trùng trong hệ thống cung cấp nước sạch.

Tẩy độc khi xử lý nước thải.

Tẩy trắng vải, sợi, giấy.

Sản xuất axit Clohidric, Clorua vôi, . . .