Chương 2: Sinh Trưởng Và Sinh Sản Của Vi Sinh Vật

Chương 2: Sinh Trưởng Và Sinh Sản Của Vi Sinh Vật

Bài 25: Sinh trưởng của vi sinh vật

Bài 25: Sinh trưởng của vi sinh vật

Bài 26. Sinh sản của vi sinh vật

Bài 26. Sinh sản của vi sinh vật

Bài 27: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật

Bài 27: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật