Chương 1: Chuyển Hóa Vật Chất Và Năng Lượng Ở Vi Sinh Vật

Chương 1: Chuyển Hóa Vật Chất Và Năng Lượng Ở Vi Sinh Vật

Bài 22: Dinh dưỡng, chuyển hoá vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

Bài 22: Dinh dưỡng, chuyển hoá vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

Bài 23: Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật

Bài 23: Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật