CHƯƠNG 2: TỔ HỢP VÀ XÁC SUẤT

CHƯƠNG 2: TỔ HỢP VÀ XÁC SUẤT

Bài 1: Quy tắc đếm

Bài 1: Quy tắc đếm

Bài 2: Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp

Bài 2: Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp

Bài 4: Phép thử và biến cố

Bài 4 Phép thử và biến cố

Bài 5: Xác suất của biến cố

Bài 5: Xác suất của biến cố