CHƯƠNG 1: PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG

CHƯƠNG 1: PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG

Bài 1: Phép Biến Hình

Bài 1: Phép Biến Hình

Bài 2: Phép tịnh tiến

Bài 2: Phép tịnh tiến

Bài 3: Phép Trục Đỗi Xứng

Bài 3: Phép Trục Đỗi Xứng

Bài 4: Phép đối xứng tâm

Bài 4: Phép đối xứng tâm

Bài 5: Phép Quay

Bài 5: Phép Quay

Bài 6. Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau

Bài 6. Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau

Bài 7: Phép Vị Tự

Bài 7: Phép Vị Tự

Bài 8: Phép Đồng Dạng

Bài 8: Phép Đồng Dạng