Chương 7: Chất Rắn Và Chất Lỏng. Sự Chuyển Thể

Chương 7: Chất Rắn Và Chất Lỏng. Sự Chuyển Thể

BÀI 34: CHẤT RẮN KẾT TINH VÀ CHẤT RẮN VÔ ĐỊNH HÌNH

BÀI 34: CHẤT RẮN KẾT TINH. CHẤT RẮN VÔ ĐỊNH HÌNH

BÀI 35: BIẾN DẠNG CỦA VẬT RẮN

BÀI 35: BIẾN DẠNG CỦA VẬT RẮN

BÀI 37: CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG

BÀI 37: CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG

BÀI 38: SỰ CHUYỂN THỂ CỦA CÁC CHẤT

BÀI 38: SỰ CHUYỂN THỂ CỦA CÁC CHẤT

BÀI 39: ĐỘ ẨM CỦA KHÔNG KHÍ

BÀI 39: ĐỘ ẨM CỦA KHÔNG KHÍ

Bài 40: Thực hành : ĐO HỆ SỐ CĂNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG

Bài 40: Thực hành : ĐO HỆ SỐ CĂNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG