Bài 1: Mở rộng khái niệm về phân số

Bài 1: Mở rộng khái niệm về phân số

Tóm tắt lý thuyết

1. Khái niệm phân số

Tổng quát: Người ta gọi  abab với a,b∈Z,b≠0a,b∈Z,b≠0 là một phân số, a là tử số (tử), b là mẫu số (mẫu) của phân số.

2. Ví dụ

−25,−34,0−4,2−3,...−25,−34,0−4,2−3,...là những phân số

Bài tập minh họa

1. Bài tập cơ bản

Bài 1: Trong các cách viết sau cách viết nào cho ta phân số: 20;5,343;42,4;−14;2−720;5,343;42,4;−14;2−7

Hướng dẫn: 

Theo định nghĩa người ta gọi phân số khi cả tử lẫn mẫu đều là số nguyên và mẫu phải khác 0 ⇒−14;2−7⇒−14;2−7 là phân số

Bài 2: Viết các phép chia sau dưới dang phân số:

a) 5:13

b) -2:9

c) k:(-5),k∈Zk∈Z

Hướng dẫn:

a) 513513    

b) −29−29

c) k−5