Bài 2: Góc

Bài 2: Góc

Tóm tắt lý thuyết

1. Góc

- Góc là hình tạo bởi hai tia chung gốc.

- Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau.

2. Số đo góc

- Mỗi góc có một số xác định lớn hơn 0. Góc bẹt có số đo 18001800.

- Hai góc bằng nhau nếu số đo của chúng bằng nhau. Hai góc không bằng nhau thì góc nào có số đo lớn hơn là góc lớn hơn.

- Góc vuông có số đo là 900900. Góc nhọn có số đo nhỏ hơn 900900, góc tù có số đo lớn hơn 900900.

3. Khi nào thì xOyˆ+yOzˆ=xOzˆ.xOy^+yOz^=xOz^.

- Nếu tia Oy nằm giữa hai tia Ox, Oz thì: xOyˆ+yOzˆ=xOzˆ.xOy^+yOz^=xOz^.

- Góc kề: Hai góc kề nhau là hai góc có một cạnh chung và hai cạnh còn lại nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ là đường thẳng chứa cạnh chung.

- Góc phụ: Hai góc phụ nhau là hai góc có tổng số đo bẳng 900900

- Góc bù: Hai góc bù nhau là hai góc có tổng số đo bằng 18001800

Chú ý:

- Với bất kì số m nào, 0≤m≤18000≤m≤1800 thì trên nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa tia Ox bao giờ cũng có một và chỉ có một tia Oy thoả mãn điều kiện xOyˆ=m0xOy^=m0

- Nếu các tia Oy, Oz cùng thuộc một nửa mặt phẳng, bờ là đường thẳng chứa tia Ox thì

xOyˆ<xOzˆ⇔xOy^<xOz^⇔ tia Oy nằm giữa hai tia Ox, Oz.