Bài 2: Phân số bằng nhau

Bài 2: Phân số bằng nhau

Tóm tắt lý thuyết

1. Định nghĩa

Hai phân số  abab  và  cdcd  gọi là bằng nhau nếu a.d=b.c

2. Các ví dụ

Ví dụ 1: −32=9−6−32=9−6 vì  (−3).(−6)=9.2(−3).(−6)=9.2 (=18)(=18); 27≠4527≠45 vì 2.5≠7.42.5≠7.4

Ví dụ 2: Tìm số nguyên x, biết: x15=39x15=39

Giải: Vì x15=39x15=39 nên x.9=3.15⇒x=3.159=5x.9=3.15⇒x=3.159=5

 

 

Bài tập minh họa

1. Bài tập cơ bản

Bài 1: Tìm 3 phân số bằng với phân số  −25−25

Hướng dẫn: 

Ta có: −410=−25−410=−25 vì (−4).5=(−2).10(−4).5=(−2).10

 6−15=−256−15=−25 vì (6).5=(−2).(−15)(6).5=(−2).(−15)

 −820=−25−820=−25 vì (−8).5=(−2).20