Chương 7: Mắt. Các Dụng Cụ Quang

Chương 7: Mắt. Các Dụng Cụ Quang

Bài 28: Lăng kính

Bài 28: Lăng kính

Bài 29: Thấu kính mỏng

Bài 29: Thấu kính mỏng

Bài 30: Giải bài toán về hệ thấu kính

Bài 30: Giải bài toán về hệ thấu kính

Bài 31: Mắt

Bài 31: Mắt

Bài 32: Kính lúp

Bài 32: Kính lúp

Bài 33: Kính hiển vi

Bài 33: Kính hiển vi

Bài 34: Kính thiên văn

Bài 34: Kính thiên văn