Bài 8: Điện năng và công suất điện

Bài 8: Điện năng và công suất điện

ĐIỆN NĂNG. CÔNG SUẤT ĐIỆN

 

I. Điện năng tiêu thụ và công suất điện

1. Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch

A = Uq = UIt

  Điện năng tiêu thụ của một đoạn mạch bằng tích của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch với cường độ dòng điện và thời gian dòng điện chạy qua đoạn mạch đó.

2. Công suất điện

  Công suất điện của một đoạn mạch bằng tích của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch đó.

II. Công suất toả nhiệt của vật dẫn khi có dòng điện chạy qua

1. Định luật Jun – Len-xơ

  Nhiệt lượng toả ra ở một vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở của vật đãn, với bình phương cường độ dòng điện và với thời gian dòng điện chạy qua vật dẫn đó

Q = RI2t

2. Công suất toả nhiệt của vật dẫn khi có dòng điện chạy qua

  Công suất toả nhiệt ở vật dẫn khi có dòng điện chạy qua được xác định bằng nhiệt lượng toả ra ở vật dẫn đó trong một đơn vị thời gian.

III. Công và công suất của nguồn điên

1. Công của nguồn điện

  Công của nguồn điện bằng điện năng tiêu thụ trong toàn mạch.

Ang = qE  = E Tt

2. Công suất của nguồn điện

  Công suất của nguồn điện bằng công suất tiêu thụ điện năng của toàn mạch.