Khi nói về đặc điểm của gen nằm trên vùng không tương đồng của NST X không có alen trên NST Y, có bao nhiêu đặc điểm sau đây đúng?

Khi nói về đặc điểm của gen nằm trên vùng không tương đồng của NST X không có alen trên NST Y, có bao nhiêu đặc điểm sau đây đúng?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Sinh ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

I. Di truyền chéo.

II. Kết quả lai thuận khác kết quả lai nghịch.

III. Luôn di truyền theo dòng mẹ.

IV. Tính trạng phân bố không đều ở 2 giới.

A.2.                                           B.3.                                          C.4                                            D. 1.

B.3.