Quần thể tự thụ phấn có thành phân kiểu gen là 0,3 BB + 0,4 Bb + 0,3 bb = 1. Cần bao nhiêu thế hệ tự thụ phấn thì tỷ lệ thể đồng hợp chiếm 0,95 ?

Quần thể tự thụ phấn có thành phân kiểu gen là 0,3 BB + 0,4 Bb + 0,3 bb = 1. Cần bao nhiêu thế hệ tự thụ phấn thì tỷ lệ thể đồng hợp chiếm 0,95 ?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Sinh ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. n = 1.                                 B. n = 2.                        
 C. n = 3.                                D. n = 4.

 C. n = 3.