Câu 8. Hàm số y = \(\frac{{{x^2} - 2x}}{{x - 1}}\) đồng biến trên khoảng nào?

Câu 8. Hàm số y = \(\frac{{{x^2} - 2x}}{{x - 1}}\) đồng biến trên khoảng nào?

Bài 1: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

Đề bài:

A.    (\( - \infty \); 1) \( \cup \left( {1\;;\; + \infty } \right)\)               B. (0 ; + \(\infty \))                         C. (- 1 ; + \(\infty \))              D. (1 ; + \(\infty \))                 

A