Câu 2. Kết luận nào sau đây về tính đơn điệu của hàm số \(y = \frac{{2x + {\rm{1}}}}{{{\rm{x}} + {\rm{1}}}}\) là đúng?

Câu 2. Kết luận nào sau đây về tính đơn điệu của hàm số \(y = \frac{{2x + {\rm{1}}}}{{{\rm{x}} + {\rm{1}}}}\) là đúng?

Bài 1: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

Đề bài:

A.    Hàm số luôn luôn nghịch biến trên R;                  

B.    Hàm số luôn luôn đồng biến trên R;

C.    Hàm số nghịch biến trên các khoảng \(\left( { - \infty \,;\; - {\rm{1}}} \right)\) và \(\left( { - {\rm{1}}\,{\rm{;}}\; + \infty } \right)\);

D.    Hàm số đồng biến trên các khoảng \(\left( { - \infty \,;\; - {\rm{1}}} \right)\) và \(\left( { - {\rm{1}}\,{\rm{;}}\; + \infty } \right)\).

D