CÁCH NÓI FORMAL VÀ INFORMAL TRONG BÀI THI IELTS

CÁCH NÓI FORMAL VÀ INFORMAL TRONG BÀI THI IELST

CÁCH NÓI FORMAL VÀ INFORMAL TRONG BÀI THI IELTS

 

BẠN MUỐN NÓI

CÓ NGHĨA LÀ

THI IELTS HÃY NÓI

Technology at home

Buy and sell land

Buy a house

All furniture included

Look for a house

Read before sleep

Đồ công nghệ gia đình

Thị trường bất động sản

Sở hữu ngôi nhà

Đã có đầy đủ nội thất

Tìm nhà

Đọc sách trước khi đi ngủ

Household appliances

Property market

Own your own home

Fully-furnished

House-hunting

Bedtime reading

 

BẠN MUỐN NÓI

CÓ NGHĨA LÀ

THI IELTS HÃY NÓI

A digital book

Book with soft cover

Book with hard cover

At the cinema

Of the highest quality

Start a business

Sách điện tử

Sách gáy mềm

Sách gáy cứng

Trên màn ảnh rộng

Kinh điển

Thành lập doanh nghiệp

An e-book

Paperback

Hardback

On the big screen

A classic

Set up a business

 

BẠN MUỐN NÓI

CÓ NGHĨA LÀ

THI IELTS HÃY NÓI

People famous in fashion

Traditional style

Not in fashion anymore

Never go out of fashion

Wear nice clothes

Look good on sb

Clothes for formal events

Very fashionable

Biểu tượng thời trang

Phong cách cổ điển

Hết thời

Trường tồn

Mặc đẹp

(Quần áo) hợp người

Quần áo trang trọng

Thời thượng

Fashion icon

Classic style

Go out of fashion

Timeless

Be well-dressed

Suit sb

Smart clothes

Trendy

 

BẠN MUỐN NÓI

CÓ NGHĨA LÀ

THI IELTS HÃY NÓI

Pay the bill

Eat a lot

Large meal

Enjoy sugary food

Eat sth with pleasure

Cook using instructions

Eat sth very quickly

Trả tiền

Ăn nhiều

Bữa ăn lớn

Hảo ngọt

Tận hưởng món ăn

Nấu theo công thức

Ăn gì đó rất nhanh

Foot the bill

Eat like a horse

Slap up meal

Have a sweet tooth

Tuck into

Follow a recipe

Bolt sth down

 

 

 

BẠN MUỐN NÓI

CÓ NGHĨA LÀ

THI IELTS HÃY NÓI

Room with one bed

Student accommodation

Begin to live in a property

A perfect home

A large room

House you like

A fixed address

Phòng đơn

Nơi ở sinh viên

Chuyển vào sống

Ngôi nhà hoàn hảo

Phòng rộng

Ngôi nhà trong mơ

Địa chỉ cố định

Single room

Dormitory

To move into

Ideal home

Spacious room

Dream home

Permanent address

 

BẠN MUỐN NÓI

CÓ NGHĨA LÀ

THI IELTS HÃY NÓI

Hire people

Earn money

Borrow money

Go to school

Learn sth by heart

Finish  ajob on time

Tuyển người

Kiếm tiền

Mượn tiền

Đi học

Học thuộc

Hoàn thành đúng hạn

Take on emplyees

Earn a living

Take out a loan

Attend classes

Memories sth

Meet a deadline

 

BẠN MUỐN NÓI

CÓ NGHĨA LÀ

THI IELTS HÃY NÓI

Take an exam

Give comment

Money paid for a course

Not in fashion anymore

Highly fashionable

Informal clothes

Put on nice clothes

Wear sth that suits you

Tham dự kì thi

Đưa ra đánh gia

Học phí

Lỗi thời

Thời thượng

Quần áo bụi

Ăn diện

Mặc đồ hợp

Sit an exam

Give feedback

Tuition fees

Old fashioned

Must-have

Casual clothes

Get dressed up

Look good on sth