TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ NHÀ HÀNG

Cùng Cận tìm hiểu về những từ vựng thông dụng khi đi đến 1 nhà hàng nào!!!!

1.       Bar                    /bɑː/                      : Quầy rượu

2.       Bill                     /bɪl/                       : Hóa đơn

3.       Booking/ Reservation       /bʊkɪŋ/   /ˌrɛzəˈveɪʃən/    : Đặt bàn trước

4.       Bowl                  /bəʊl/                     : Tô

5.       Breakfast          /ˈbrɛkfəst/               : Bữa sáng

6.       Chef                  /ʃɛf/                          : Bếp trưởng

7.       Desserts           /dɪˈzɜːts/                 : Món tráng miệng

8.       Dinner              /ˈdɪnə/                     : Bữa tối

9.       Glass                 /glɑːs/                      : Cái ly

10.   Knife                  /naɪf/                       : Dao

11.   Lunch                 /lʌnʧ/                        : Bữa trưa

12.   Main courses     /meɪn ˈkɔːsɪz/        : Món chính

13.   Menu                /ˈmɛnju/                    : Thực đơn

14.   Napkin              /ˈnæpkɪn/                 : Khăn ăn

15.   Paper cups      /ˈpeɪpə kʌps/        : Cốc giấy

16.   Plate                /pleɪt/                         : Đĩa

17.   Price list         /praɪs lɪst/                   : Bảng giá

18.   Refreshments          /rɪˈfrɛʃmənts/    : Bữa ăn nhẹ

19.   Services charges     /ˈsɜːvɪsɪz ˈʧɑːʤɪz/      : Phí dịch vụ

20.   Services          /ˈsɜːvɪsɪz/                    : Dịch vụ

21.   Stacks of plates     /stæks ɒv pleɪts/ : chồng đĩa

22.   Starters/ Appetizers       /ˈstɑːtəz/   /ˈæpɪtaɪzəz/    : Món khai vị

23.   Straw             /strɔː/                             : Ống hút

24.   Teapot          /ˈtiːˌpɒt/                          : Ấm trà

25.   Tip                 /tɪp/                                 : Tiền boa

26.   Tray              /treɪ/                                 : Cái khay

27.   Waiter          /ˈweɪtə/                           : Bồi bàn nam

28.   Waitress      /ˈweɪtrɪs/                          : Bồi bàn nữ

29.   Wine list      /waɪn lɪst/                       : Danh sách các loại rượu

Nguồn: tổng hợp internet