TỪ VỰNG TIẾNG ANH NGÀNH KINH TẾ

Kinh tế luôn là một trong những lựa chọn rất hot cho các bạn sinh viên khi bước chân vào giảng đường đại học. Dây cũng là một trong những ngành đòi hỏi vốn Tiếng Anh rất cao,. Vì vậy qua bài này, Cân hi vọng có thể giúp ích được cho các bạn.
1.                  Ability:năng lực

2.                  Ability to pay: khả năng chi trả

3.                  Absolute prices: giá tuyệt đối

4.                  Absolute value: giá trị tuyệt đối

5.                  Absolute scarcity: khan hiếm tuyệt đối

6.                  Accounting entry: bút toán

7.                  Accrued expenses: Chi phí phải trả

8.                  Accumulated: lũy kế

9.                  Advance clearing transaction: quyết toán tạm ứng

10.                 Advanced payments to suppliers: Trả trước ngưòi bán

11.                 Advances to employees: Tạm ứng

12.                 Assets: Tài sản

13.                 Abolish: bãi bỏ, huỷ bỏ

14.                 Absolute security: an toàn tuyệt đối

15.                 Accompany: đi kèm

16.                 Account holder: chủ tài khoản

17.                 Achieve: đạt được

18.                 Adaptor: thiết bị tiếp trợ

19.                 Adminnistrative cost: chi phí quản lý

20.                 Authorise: cấp phép

21.                 BACS: dịch vụ thanh toán tư động giữa các ngân hàng

22.                 Balanced budget: ngân sách cân đối

23.                 Balanced growth: tăng trưởng cân đối

24.                 Balance of payment: cán cân thanh toán

25.                 Balance sheet: bảng cân đối tài sản

26.                 Bank: ngân hàng

27.                 Bank card: thẻ ngân hàng

28.                 Bankrupt Bust: vỡ nợ, phá sản

29.                 Bearer: người cầm (Séc)

30.                 Bearer cheque: Séc vô danh

31.                 Beneficiary: người thụ hưởng (person who received money or advantage from st)

32.                 Boundary: biên giới

33.                 Break: phạm, vi phạm

34.                 Budget account application: giấy trả tiền làm nhiều kì

35.                 Cardholder: chủ thẻ

36.                 Cash card: thẻ rút tiền mặt (card use to obtain money from cash dispensers)

37.                 Cash flow: lưu lượng tiền

38.                 Cashier: nhân viên thu, chi tiền (ở Anh)

39.                 Cashpoint: điểm rút tiền mặt

40.                 Central switch: máy tính trung tâm

41.                 CHAPS: hệ thống thanh toán bù trừ tự động

42.                 Charge card: thẻ thanh toán

43.                 Check-out till: quầy tính tiền

44.                 Cheque card: thẻ Séc

45.                 Cheque clearing: sự thanh toán Séc

46.                 Circulation: sự lưu thông

47.                 Codeword: ký hiệu (mật)

48.                 Collect: thu hồi (nợ)

49.                 Commission: tiền hoa hồng

50.                 Constantly: không dứt, liên tục

51.                 Consumer: người tiêu thụ

52.                 Correspondent: ngân hàng có quan hệ đại lý

53.                 Cost: phí

54.                 Counter: quầy (chi tiền)

55.                 Counterfoil: cuống (Séc)

56.                 Creditor: người ghi có (bán hàng)

57.                 Crossed cheque: Séc thanh toán bằng chuyển khoảng

58.                 Current account: tài khoản vãng la

59.                 Day-to-day: thường ngày

60.                 Debate: cuộc tranh luận

61.                 Debit: ghi nợ (money which a company owes)

62.                 Debit balance: số dư nợ

63.                 Debt: khoản nợ

64.                 Decode: giải mã (understand the mean of the message writen in code)

65.                 Deduct: trừ đi, khấu đi

66.                 Dependant: người sống dựa người khác

67.                 Deposit money: tiền gửi

68.                 Direct debit: ghi nợ trực tiếp

69.                 Dispense: phân phát, ban

70.                 Dispenser: máy rút tiền tự động

71.                 Documentary credit: tín dụng thư

72.                 Domestic: trong nước, nội trợ

73.                 Doubt: sự nghi ngờ

74.                 Draft: hối phiếu

75.                 Draw: rút

76.                 Drawee: ngân hàng của người ký phát

77.                 Drawer = Payer: người ký phát (Séc)

78.                 Due: đến kỳ hạn

79.                 Efficiency: hiệu quả

80.                 EFTPOS: máy chuyển tiền điện tử lại điểm bán hàng

81.                 Encode: mã hoá

82.                 Entry: bút toán

83.                 Exceed: vượt trội

84.                 Excess amount: tiền thừa

85.                 Expiry date: ngày hết hạn

86.                 Fair: hợp lý

87.                 First class: phát chuyển nhanh

88.                 Free banking: không tính phí dịch vụ ngân hàng

89.                 Gateway: cổng máy tính

90.                 GIRO: hệ thống thanh toán nợ giữa các ngân hàng

91.                 Give credit: cấp tín dụng

92.                 Grant: chất thuận

93.                 Grovelling: luồn cúi, biết điều

94.                 Headline: đề mục (báo, quảng cáo)

95.                 Home banking: dịch vụ ngân hàng tại nhà

96.                 Honour: chấp nhận thanh toán

97.                 IBOS: hệ thống trực tuyến giữa các ngân hàng

98.                 Illegible: không đọc được

99.                 In effect: thực tế

100.            In figures: (tiền) bằng số

101.            Instant cash transfer: chuyển tiền ngay tức thời

102.            Insurance: bảo hiểm

103.            Interest rate: lãi suất

104.            Interest-free: không phải trả lãi

105.            Interface: giao diện

106.            Intermediary: người làm trung gian (person who is a link between two parties)

107.            Inward payment: chuyển tiền đến

108.            Leaflet: tờ bướm (quảng cáo)

109.            Letter of authority: thư uỷ nhiệm

110.            Limit: hạn mức

111.            Credit limit: hạn mức tín dụng

112.            Local currency: nội tệ

113.            Long term: lãi

114.            Magnetic Stripe: dải băng từ

115.            Mail transfer: chuyển tiền bằng thư

116.            Make available: chuẩn bị sẵn

117.            Make out: ký phát, viết (Séc)

118.            Make payment: ra lệnh chi trả

119.            Mandate: tờ uỷ nhiệm

120.            Manipulate: thao tác

121.            Meet: thanh toán

122.            Mortgage: nợ thuế chấp

123.            Non-card instrument: phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

124.            Non-profit: phi lợi nhuận

125.            Obtain cash: rút tiền mặt

126.            Outward payment: chuyển tiền đi

127.            Overdraft: sự rút vượt quá số dư, dự thấu chi

128.            Overspend: xài quá khả năng

129.            Pass: chấp nhận , chuyển qua

130.            Payee: người đươc thanh toán

131.            Periodically: thường kỳ

132.            Place of cash: nơi dùng tiền mặt

133.            Plastic card: thẻ nhựa

134.            Plastic money: tiền nhựa (các loại thẻ Ngân hàng)

135.            Premise: cửa hàng

136.            Processor: bộ xử lí máy tính

137.            Proof of indentify: bằng chứng nhận diện

138.            Reader: máy đọc

139.            Recapitulate: tóm lại, tóm tắt lại

140.            Reconcile: bù trừ, điều hoà

141.            Recovery: sự đòi lại được (nợ)

142.            Refer to drawer: viết tắc là R.D: “Tra soát người ký phát”

143.            Reference: sự tham chiếu

144.            Regular payment: thanh toán thường kỳ

145.            Remission: sự miễn giảm

146.            Remittance: sự chuyển tiền

147.            Remitter: người chuyển tiền

148.            Remote banking: dịch vụ ngân hàng từ xa

149.            Retailer: người bán lẻ

150.            Reveal: tiết lộ

151.            Reverse: ngược lại

152.            Security courier services: dịch vụ vận chuyển bảo đảm

153.            Shareholder: cổ đông (person who owns shares in a company)

154.            Significantly: một cách đáng kể

155.            Smart card: thẻ thông minh

156.            Sort code: Mã chi nhánh Ngân hàng

157.            Sort of card: loại thẻ

158.            Standing order = SO: uỷ nhiệm chi

159.            Statement: sao kê (tài khoản)

160.            Straighforward: đơn giản, không rắc rối

161.            Subsidise: phụ cấp, phụ phí

162.            Subtract: trừ

163.            SWIFT: Tổ chức thông tin tài chính toàn cầu

164.            Teller = cashier: người máy chi trả tiền mặt

165.            Terminal: máy tính trạm

166.            Top rate: lãi suất cao nhất

167.            Tranfer: chuyển

168.            Upward limit: mức cho phép cao nhất

169.            VAT Reg. No: mã số thuế VAT

170.            Voucher: biên lai, chứng từ

 

Nguồn: Tổng hợp Internet