Yếu tố nào sau đây tác động chủ yếu đến việc nâng cao chất lượng sàn phẩm công nghiệp         .

 Yếu tố nào sau đây tác động chủ yếu đến việc nâng cao chất lượng sàn phẩm công nghiệp         .

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Đầu tư chiều sâu, đổi mới trang thiết bị và công nghệ.

B. Tập trung đầu tư vào nhiều ngành sàn xuất khác nhau.

C. Gán với nhu cầu tiêu thụ trong và ngoài nước.

D. Đào tạo nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động.

A. Đầu tư chiều sâu, đổi mới trang thiết bị và công nghệ.