Việc phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải sẽ tạo bước ngoặc trong hình thành cơ cấu kinh tế của Duyên hải Nam trung Bộ, không phải vì:

Việc phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải sẽ tạo bước ngoặc trong hình thành cơ cấu kinh tế của Duyên hải Nam trung Bộ, không phải vì:

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. tạo ra những thay đổi lớn trong sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng.

B. tạo thế mở cửa nền kinh tế.

C. làm thay đổi quan trọng sự phấn công lao động theo lãnh thổ.

D. làm thay đổi cơ cấu kinh tế theo thành phần kinh tế.

D. làm thay đổi cơ cấu kinh tế theo thành phần kinh tế.