Việc phát triển đánh bắt cá xa bờ ở nước ta hiện nay nhằm mục đích chủ yếu nào sau đây?

 Việc phát triển đánh bắt cá xa bờ ở nước ta hiện nay nhằm mục đích chủ yếu nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Tránh khai thác sinh vật có giá trị kinh tế cao và giúp bảo vệ thềm lục địa.

B. Giúp khai thác tốt hơn nguon lợi hải sản và bảo vê an ninh vùng biển.

C. Góp phần giải quyết việc làm và phát huy thế mạnh biển đảo.

D. Tăng cường bảo vệ môi trường và khẳng định chủ quyền vùng biển.

B. Giúp khai thác tốt hơn nguon lợi hải sản và bảo vê an ninh vùng biển.