Việc đảm bảo an ninh lương thực ờ nước ta là cơ sở để

Việc đảm bảo an ninh lương thực ờ nước ta là cơ sở để

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. chuyển dịch cơ cấu cây trồng.

B. đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp.

C. cung cấp nguồn nguyên liệu cho công nghiệp che bien.

D. phát triển các hoạt động công nghiệp và dịch vụ.


 
B. đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp.