Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Đồng bằng sông Hồng nhằm mục đích chủ yếu nào sau đây?

Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Đồng bằng sông Hồng nhằm mục đích chủ yếu nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Tăng trưởng kinh tề nhanh; giải quyết tốt các vấn đề xã hội, môi trường.
B. Đẩy nhanh công nghiệp hóa và hiện đại hóa; giải quyết vấn đề việc làm
C. Phát huy các tiêm năng có sẵn; giải quyết các vẫn đề xã hội, môi trường
D. Phát triển nhanh đo thị hóa; giải quyét vần đề về tài nguyên, môi trường.

A. Tăng trưởng kinh tề nhanh; giải quyết tốt các vấn đề xã hội, môi trường.