Vấn đề có ý nghĩa quan trọng nhất trong ngành thủy sản ở Duyên hải Nam Trung Bộ là

Vấn đề có ý nghĩa quan trọng nhất trong ngành thủy sản ở Duyên hải Nam Trung Bộ là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. đầu tư phương tiện và tập trung đánh bắt.
B. đào tạo lao động và đây mạnh xuat khâu
C. khai thác hợp lí và bảo vệ các nguồn lợi.
D. phát triển nuôi trồng và đây mạnh chế biến.

C. khai thác hợp lí và bảo vệ các nguồn lợi.