Quá trình hóa học tham gia vào việc làm biễn đói bè mặt địa hình hiện tại ờ nước ta được biểu hiện ở

Quá trình hóa học tham gia vào việc làm biễn đói bè mặt địa hình hiện tại ờ nước ta được biểu hiện ở

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. hình thành địa hình các-xtơ.                                     B. hiện tượng: xâm thực bề mặt địa hình
C. đất trượt, đá lở ở sườn núi dốc                                D. hiện tượng đất bị xói mòn rửa trôi

A. hình thành địa hình các-xtơ.