Nhân tố nào sau đây có tác động chủ yếu đến sự thay đổi cơ cấu kinh tế nông thôn ven biến ở Bắc Trung Bộ?

Nhân tố nào sau đây có tác động chủ yếu đến sự thay đổi cơ cấu kinh tế nông thôn ven biến ở Bắc Trung Bộ?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Mở rộng các cơ sở công nghiệp chế biến thủy sản.

B. Đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản nước lợ, nước mặn.

C. Tăng cường phương tiện hiện đại để đánh bắt xa bờ.

D. Phát triển cơ sở hạ tầng kĩ thuật dịch vụ phục vụ nghề cá.

B. Đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản nước lợ, nước mặn.