Giải pháp nào có tác động chù yếu đẽn việc phát triển dầu khí ở nước ta?

Giải pháp nào có tác động chù yếu đẽn việc phát triển dầu khí ở nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Nâng cao trình đô của người lao động.                    B. Đẩy mạnh hoạt động xuát kháu dàu thô.

C. Tăng cường liên doanh với nước ngoài.                  D. Phát triển mạnh công nghiệp hóa dầu.

C. Tăng cường liên doanh với nước ngoài.