Giải pháp chủ yếu để thúc đẩy phát triển các khu công nghiệp tập trung ờ Duyên hái Nam Trung Bộ là

Giải pháp chủ yếu để thúc đẩy phát triển các khu công nghiệp tập trung ờ Duyên hái Nam Trung Bộ là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. mở rộng các thị trường xuất khấu.                          B. thu hút các nguồn vốn đầu tư.

C. phát triển khoa học công nghệ                                D. nâng cao trình độ người lao động.

B. thu hút các nguòn vốn đầu tư.