Đồng muối Cà Ná và Sa Huỳnh nằm lần lượt ở hai tỉnh nào sau đây của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

Đồng muối Cà Ná và Sa Huỳnh nằm lần lượt ở hai tỉnh nào sau đây của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Quảng Nam, Quảng Ngãi.                                          B. Ninh Thuận, Quảng Ngãi.

C. Ninh Thuận, Bình Thuận.                                           D. Phú Yên, Khánh Hòa.

B. Ninh Thuận, Quảng Ngãi.