Để ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm đứng vững trong cơ chế thị trường hiện nay, giải pháp nào sau đây cần được chú trọng?

Để ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm đứng vững trong cơ chế thị trường hiện nay, giải pháp nào sau đây cần được chú trọng?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Xây dựng thương hiệu sản phẩm.                               B. Hiện đại hóa cơ sờ hạ tầng.

C. Thu hút lao động kỹ thuật cao.                                    D. Mờ rộng vùng nguyên liệu.

A. Xây dựng thương hiệu sản phẩm