Công nghiẹp đầu khi nhanh chóng trở thành ngành công nghiệp trọng điếm ở nước ta chủ yế do nhân tố nào sau đây?

Công nghiẹp đầu khi nhanh chóng trở thành ngành công nghiệp trọng điếm ở nước ta chủ yế do nhân tố nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Vai trò quan trọng cua dau khí trong nền kinh tế nước ta.

B. Mang lại hiệu quả kinh tế cao.

C. Gây ra nhiều vấn đề môi trường cần giải quyết.

D. Có thị trường tiêu thụ rộng lớn.

B. Mang lại hiệu quả kinh tế cao.