Cho biết các đô thị nào sau đây vừa là đô thị trực thuộc Trung ương vừa là đô thị loại I ở nước ta?

 Cho biết các đô thị nào sau đây vừa là đô thị trực thuộc Trung ương vừa là đô thị loại I ở nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Hà Nội, Đà Nằng, Biên Hoà.                                         B. Hà Nội, Cần Thơ, Hải Phòng.

C. Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ.                                    D. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng.

C. Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ.