Câu 65: Nội dung nào dưới đây không phải là quyết định của Hội nghị Ianta (2 – 1945)?

Câu 65: Nội dung nào dưới đây không phải là quyết định của Hội nghị Ianta (2 – 1945)?

Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)

Đề bài:

A. Thành lập tổ chức Liên hợp quốc.

B. Nhanh chóng khắc phục hậu quả của chiến tranh.

C. Thống nhất mục tiêu tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít.

D. Thỏa thuận về việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp phát xít.

B đúng