Câu 38: Kế hoạch Mác-san (6/1947) còn được gọi là

Câu 38: Kế hoạch Mác-san (6/1947) còn được gọi là

BÀI 7. TÂY ÂU - LỊCH SỬ 12

Đề bài:

A. kế hoạch khôi phục châu Âu.      

B. kế hoạch phục hưng kinh tế các nước châu Âu

C. kế hoạch phục hưng châu Âu     

D. kế hoạch phục hưng kinh tế châu Âu

C đúng