Câu 37: Tổ chức Liên minh Châu Âu ra đời cùng với xu hướng chung nào của thế giới?

Câu 37: Tổ chức Liên minh Châu Âu ra đời cùng với xu hướng chung nào của thế giới?

BÀI 7. TÂY ÂU - LỊCH SỬ 12

Đề bài:

A. Đối thoại hợp tác của các nước tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa.

B. Đối đầu của các nước tư bản chủ nghĩa và các nước xã hội chủ nghĩa.

C.Các tổ chức liên kết khu vực xuất hiện ngày càng nhiều.

D. Xu thế toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ.

D đúng