Câu 36: Sự kiện Anh muốn rời Liên minh châu Âu (2016) đã tác động như thế nào đến tình hình chung của liên minh Châu Âu?

Câu 36: Sự kiện Anh muốn rời Liên minh châu Âu (2016) đã tác động như thế nào đến tình hình chung của liên minh Châu Âu?

BÀI 7. TÂY ÂU - LỊCH SỬ 12

Đề bài:

A. Làm đảo lộn nền kinh tế tài chính của khu vực.

B. Gây khó khăn trong việc quan hệ thương mại của khu vực.

C.Gây khó khăn trong việc trao đổi hàng hóa giữa Anh và khu vực.

D.Gây khó khăng trong quan hệ trao đổi về tài chính trong khu vực.

A đúng