Câu 35: Mục tiêu của tổ chức Liên minh Châu Âu (EU) khác với tổ chức Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) điểm nào?

Câu 35: Mục tiêu của tổ chức Liên minh Châu Âu (EU) khác với tổ chức Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) điểm nào?

BÀI 7. TÂY ÂU - LỊCH SỬ 12

Đề bài:

A.Liên kết về kinh tế và quân sự

B.Liên kết về tiền tệ và chính trị

C.Liên kết về kinh tế - chính trị

D. Liên kết về kinh tế văn hóa

C đúng