Câu 33: Việc sử dụng đồng tiền chung châu Âu ((EURO) ở nhiều nước EU có tác dụng quan trọng gì?

Câu 33: Việc sử dụng đồng tiền chung châu Âu ((EURO) ở nhiều nước EU có tác dụng quan trọng gì?

BÀI 7. TÂY ÂU - LỊCH SỬ 12

Đề bài:

A. Thống nhất tiền tệ, thúc đẩy nền kinh tế phát triển.

B. Thuận lợi trao đổi mua bán giữa các nước

C.Thống nhất chế độ đo lường và dễ dàng trao đổi mua bán.

D. Thống sự kiểm soát tài chính của các nước.

A đúng