Câu 30: Nguyên nhân nào không thúc đẩy nền kinh tế Tây Âu phát triển?

Câu 30: Nguyên nhân nào không thúc đẩy nền kinh tế Tây Âu phát triển?

BÀI 7. TÂY ÂU - LỊCH SỬ 12

Đề bài:

A. Áp dụng thành tựu khoa học-kĩ thuật

B. Các công ti, tập đoàn tư bản có sức sản xuất và cạnh tranh hiệu quả.

C. Vai trò điều tiết kinh tế có hiệu quả của nhà nước.

B đúng