Câu 28: Trong giai đoạn 1950-1973, nhiều thuộc địa của Anh, Pháp, Hà Lan tuyên bố độc lập, đánh dấu thời kì

Câu 28: Trong giai đoạn 1950-1973, nhiều thuộc địa của Anh, Pháp, Hà Lan tuyên bố độc lập, đánh dấu thời kì

BÀI 7. TÂY ÂU - LỊCH SỬ 12

Đề bài:

A. “phi thực dân ”.

B. “ thực dân hóa”.

C. “phi thực dân hóa”.

D. “nhất thể hóa”.

C đúng